ابتدای صبح بود. پسرک، دست‌هایش را می‌شست. از پنجره، صدایی به گوش می‌رسید

" الله اکـــبـــر"

خداوند، بزرگ‌تر از آنی‌ست که در وصف آید...
اگه هیچ کس نیست خدا که هست