سردار-قاسم-سلیمانی-بیت-رهبری 

 

کسی که پوزه دشمن را به خاک مالیده؛
در برابر خالق، سر به سجده می گذارد،

و این یعنی قدرت الهی…