امشب واقعا فهمیدم وقتی ادعای چیزی داریم

ادعای عاشق واقعی میکنیم

 

باید ثابت قدم پا در راه حق بزاریم

از هر ناخالصی پاک بشیم

نتیجه تصویری برای خدا