صدای خنده ی مادرم؛

حتی غم هایم را هم می خنداند ...