گر عفو کنی یا نکنی حق داری

گر نامه ام امضا نکنی حق داری

با این همه عصیان و خطاکاری ما

گر چهره هویدا نکنی حق داری