دوست داشتن بعضی آدمها
مثل اشتباه بستن
دکمه های پیراهن است،
تا به آخرش نرسی
نمی فهمی که از همان اول
اشتباه کرده ای...