بعد از سالیان سال تصمیم گرفته ام که زندگی خود را بهبود دهم.

انیشتین می گوید اگر بارها و بارها کاری را بدون تغییر انجام دهید و منتظر نتیجه ای متفاوت باشید دیوانه اید!

نیاز به تغییر دارم و عمیق ترین سطح تغییر مربوط به تغییر در نگرش می شود که کل زندگی را تغییر می دهد. 
ضمیر ناخودآگاه که فرماندهی می کند و بخش عمده زندگی انسان مربوط به باورها در سطح ضمیر ناخودآگاه است باید تغییر کند و باورهایش بازسازی شود.

حقیقت این است که انسان تغییرپذیر است. و این تغییر به تدریج اتفاق می افتد. زندگی متشکل است از لحظه لحظه ها. اگر تک تک لحظه های زندگی تو تغییر کند 100 درصد زندگی ات عوض می شود. اگر 80 درصد لحظه هایت تغییر کند زندگی ات 80 درصد عوض شده است و اگر 70 درصد آن تغییر کند 70درصد زندگی تو تغییر کرده است. حتی اگر یک درصد لحظه هایت تغییر کند باز زندگی تو به اندازه همان یک درصد تغییر کرده است. اما این مقدار کم شاید به چشم نمی آید. آنچه مهم است این است که تغییرناپذیری معنایی ندارد و باید سعی کنیم که به سمت بهتر شدن تغییر کنیم.