چند وقت پیش؛
ﯾﻜﯽ ﺍﺯ ﺑﯿﺖ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺳﻪ ﻫﺰﺍﺭ میلیارد ناقابل برداشت؛
و اون یکی دوازده هزار ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ تومن؛
ﮔﺮﻓتن ﻭ ﺭفتن؛
و ﺩﯾﮕﻪ ﺑﺮنگشتن!

والان یکی دیگه 94 هزارمیلیارد و...

سی ﺳﺎﻝ ﭘﯿﺶ ، 
ﭘﺸﺖ ﻣﯿﺪﺍﻥ ﻣﯿﻦ ، 
ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ میخواستن با جونشون ﻣﻌﺒﺮ ﺑﺎﺯ ﻛﻨﻨﺪ؛

یکیشون ﭼﻨﺪ ﻗﺪﻡ ﻛﻪ ﺭﻓﺖ ﺑﺮﮔﺸﺖ؛
همه فکر کردن ترسیده !! 
ﭘﻮﺗﯿﻦ ﻫﺎﺵ ﺭﻭ ﺩﺍﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ : 
« ﺗﺎﺯﻩ ﺍﺯ ﺗﺪﺍﺭﻛﺎﺕ ﮔﺮﻓﺘﻢ ؛ ﺑﯿﺖ ﺍﻟﻤﺎﻟﻪ» 
ﺑﻌﺪ ﭘﺎﺑﺮﻫﻨﻪ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﺮﻧﮕﺸﺖ.