ابرو هلال
السلام ای ماه پنهان پشت استهلال ما
ما به دنبال تو می‌گردیم و تو دنبال ما
ماه پیدا، ماه پنهان، ماه روشن، ماه گم
رؤیت این ماه یعنی نامه‌‌ی اعمال ما
خاصه این شب‌ها که ابر و باد و باران با من است
خاصه این شب‌ها که تعریفی ندارد حال ما
کاش در تقدیر ما باشد همه شب‌های قدر
کاش حول حالنایی‌تر شود احوال ما
این سحرها در زلال ربنا گم می‌شویم
این سحرها آسمان گم می‌شود در بال ما
ما به استقبال ماه، از خویش تا بیرون زدیم
ماه با پای خودش آمد به استقبال ما
گوشه‌ی چشمی به ما بنمای ای ابرو هلال
تا همه خورشید گردد روزی امسال ما
 علیرضا قزوه

منبع: روزنامه کیهان